Actievoorwaarden Nieuwsbrief/LinkedIn Winactie Cadeaukaart

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Lensvelt B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Herengracht 178, 1016 BR te Amsterdam, georganiseerde promotionele actie: ‘Lensvelt –nieuwsbrief/LinkedIn winactie- ‘ (hierna: “de Actie”).
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 Lensvelt is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Lensvelt daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Lensvelt bekend worden gemaakt via de website.

Deelname:
2.1 De Actie loopt van 23 juni 2020 tot en met 30 juni 2020.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer zich met zijn/haar e-mailadres via onze link in te schrijven voor de nieuwsbrief van Lensvelt en vervolgens onze pagina op LinkedIn volgen en het bericht over deze winactie liken en delen.
2.4 Deelname is maximaal 1 keer per persoon mogelijk. E-mailadressen die reeds bekend zijn in het systeem van Lensvelt, kunnen nog steeds meedoen met deze Actie.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België.
2.6 Medewerkers van Lensvelt en door Lensvelt ingeschakelde derden zijn uitgesloten van deelname.
2.7 Lensvelt heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft Lensvelt door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van commerciële e-mails van Lensvelt, alsmede het informeren van de prijswinnaar. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 Prijswinnaars worden vastgesteld door middel van een loting. Lensvelt verloot eenmalig in Nederland een cadeaubon ter waarde van EUR 100,-.
4.2 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld of overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door Lensvelt wordt toegekend.
4.3 Lensvelt draagt zorg, voor zover nodig, voor afdracht van de kansspelbelasting. De totale waarde van de prijs bedraagt niet meer dan € 1.000,-.
4.4 Na de trekking worden de prijswinnaars persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres en via een algemene LinkedIn post. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.5 De prijzen worden per e-mail aan de prijswinnaar verstrekt. De prijswinnaar kan in de e-mail een Lensvelt kortingscode vinden en die eenmalig inwisselen in de webshop van Lensvelt ter waarde van € 100,-.
4.6 De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is op verzoek van Lensvelt mee te werken aan promotionele activiteiten. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
4.7 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Lensvelt. Bij weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Lensvelt en wordt er een nieuwe prijswinnaar gekozen.

Aansprakelijkheid:
5.1 Lensvelt besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Lensvelt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 Lensvelt is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door Lensvelt en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Lensvelt niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Lensvelt in het leven roepen.
5.4 Lensvelt is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden en/of andere technische faciliteiten.
5.5 Lensvelt is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 Lensvelt is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Lensvelt gelden eveneens voor door Lensvelt ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen mailen naar info@lensvelt.nl, onder vermelding van de winactie en LinkedIn gebruikersnaam + email adres. Lensvelt neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

Overig:
7.1 Lensvelt handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
7.2 Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Actie en/of de Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.