Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Algemeen 1.1

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Commerciële uitingen van de partij die deonderhavige voorwaarden hanteert (hierna Lensvelt) zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

Toepassing van de door de wederpartij ingeroepen inkoop-, verkoop- en algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

– Product: zaken alsmede diensten, zoals maar niet limitatief montage, onderhoud, advies, beheer, inspectie en ontwerp;

– Lensvelt: Lensvelt Contract BV;

– De Klant: degene tot wie de aanbieding is gericht;

– Schriftelijk: per brief, telefax of elektronische weg;

– Dienst: Aanneming van werk

– Project: een project is het geheel van activiteiten met betrekking tot advies, verkoop en levering van elementen voor de werkomgeving teneinde een volledig ingerichte werkomgeving tot stand te brengen voor een specifieke klant

– Opdracht: van een opdracht is sprake wanneer een klant een bestelling schriftelijk doorgeeft, ofwel wanneer de offerte ondertekend retour ontvangen wordt.

> Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomst 2.1
Alle aanbiedingen van Lensvelt zijn vrijblijvend. Prijsopgaven en offertes zijn ten hoogste 30 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.2
De in de catalogi, afbeeldingen, tekeningen normalisatiebladen, digitale dataoverdracht e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of door de klant ondertekende orderbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de
klant voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie op onderdelen, blijven voorbehouden.
2.3
De overeenkomst komt tot stand door verzending van de orderbevestiging door Lensvelt en het uitblijven van schriftelijke bezwaren daartegen door de klant binnen vijf werkdagen na de datum van de orderbevestiging.
2.4
Lensvelt is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden zijn vervallen uit haar verkoopprogramma, tenzij expliciet anders overeengekomen.
2.5
De door Lensvelt uitgebrachte aanbiedingen alsmede door haar verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven haar eigendom en dienen, indien geen overeenkomst met Lensvelt tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lensvelt noch gebruikt, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
2.6
De klant staat er voor in, dat geen gegevens betreffende de door Lensvelt gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.
2.7
Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende bij Lensvelt geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend, gebaseerd op de meerkosten van de arbeidsuren.

> Artikel 3: Prijs 3.1

De opgegeven prijzen voor levering in Nederland zijn franco huis opdrachtgever (begane grond achter de eerste deur) en voor leveringen in het buitenland: franco Nederlandse grens.

3.1

Prijsopgaven zijn inclusief B.T.W. en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2

Indien zulks door de klant wordt gewenst, zal Lensvelt zorg dragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming tegen nader af te spreken kosten, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en verder zonder hindernissen kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Wanneer hieraan niet wordt voldaan zal Lensvelt
de meerkosten op basis van arbeidsuren in rekening brengen.
3.4
Indien de leverdatum op verzoek van de klant, binnen 4 weken voor de originele leverdatum, verschoven wordt behoudt Lensvelt zich het recht voor om:
a. vergoeding van de hieruit voortvloeiende kosten in de vorm van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW in verbinding met art. 6:120 lid 2 BW over de prijs van de in uitstel betrokken producten in rekening te brengen
b. de opslag- en handelingskosten door te belasten
c. 80% van de aannamesom per originele leveringsdatum te factureren
d. de overige 20% na levering op de nieuwe datum te factureren
3.5
Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Lensvelt gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
3.6
Indien Lensvelt met de klant een vaste prijs overeenkomt, dan is Lensvelt niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging

van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Als Lensvelt geconfronteerd wordt met aanzienlijke prijsverhogingen van producten die zij bij haar toeleveranciers moet betrekken, is zij gerechtigd de overeenkomst met de klant te ontbinden zonder dat Lensvelt ter zake schadeplichtig jegens de klant is.

> Artikel 4: Levering 4.1
De opgaven van de leveringstermijn in aanbiedingen, bevestiging(en) en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch is deze niet bindend en is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijnen zal Lensvelt in overleg treden met de klant.
4.2
Lensvelt heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien zij de producten in Nederland, franco op het door de klant opgegeven adres of buiten Nederland heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden ook deelleveringen verstaan.
4.3
Lensvelt behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te factureren. Bij deelleveringen worden de factuurtermijnen naar rato van de deelleveringen aangepast.
4.4
Lensvelt is derhalve ook niet aansprakelijk voor
a. schending van de octrooien, licentie of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de klant verstrekte gegevens.
b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4.5
Indien Lensvelt zonder de montage en/of regie daarvan in opdracht te hebben, wel de montage hulp en bijstand van welke aard ook verleent, geschiedt dit op risico van de klant.
4.6
Indien de klant geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden Lensvelt te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Lensvelt in deze voorwaarden in de verhouding met de klant is uitgesloten.
4.7

De klant is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door Lensvelt te leveren diensten en prestaties.

> Artikel 5: Intellectuele eigendom 5.1

Lensvelt neemt alle redelijkerwijze te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden. Indien desondanks aan Lensvelt verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Lensvelt, onverminderd de in artikel 11 bepaalde grenzen het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de klant het geleverde, of een gelijkwaardige zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de klant Lensvelt tijdig in staat stelt om voor haar belangen ten opzichte van diegene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

> Artikel 6: Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen
6.1

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een overeenkomst worden vervaardigd, blijven eigendom van Lensvelt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door Lensvelt geen overeenkomsten zijn ontvangen en aanvaard, heeft zij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen.

> Artikel 7: Overmacht 7.1

Indien Lensvelt door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
7.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Lensvelt onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie van Lensvelt toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
7.3
Lensvelt zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard, de verwachten duur van de overmacht en de (bepalingen van de) overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
7.4
Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot drie maanden na de datering van voorgenoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijzigingen van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn. Lensvelt behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen. De klant heeft tevens geen recht op enige (schade) vergoeding als Lensvelt als gevolg van overmacht enig

voordeel mocht hebben.

> Artikel 8: Opschorting, ontbinding en verjaring 8.1
Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Lensvelt gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Lensvelt te voldoen, is Lensvelt gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de klant gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
8.2
Mocht een der partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de
tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten, ter zake van niet-nakoming van verbintenissen, onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
8.3

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lensvelt en de door Lensvelt bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.

> Artikel 9: Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten
9.1
Alle goederen blijven eigendom van Lensvelt Contract BV totdat de opdrachtgever alle kosten uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Lensvelt Contract BV heeft voldaan.
9.2
Lensvelt Contract BV zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken.
De opdrachtgever zal aan Lensvelt Contract BV alle medewerking verlenen teneinde Lensvelt Contract BV
in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
9.3
Indien opdrachtnemer voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen heeft omtrent de verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft hij het recht ofwel de opdrachtgever te verzoeken extra zekerheid, naar keuze van opdrachtnemer te stellen, ofwel de overeenkomst te beëindigen en verdere leveringen te stoppen zulks zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. Een dergelijke omstandigheid is een ontbindende voorwaarde, waardoor de overeenkomst door opdrachtnemer als ontbonden mag worden beschouwd, zonder rechterlijke tussenkomst.
9.4
De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door haar gekochte producten op de in artikel 3 lid 1 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is Lensvelt Contract BV gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de
overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen
producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van Lensvelt Contract BV te zijn afgenomen,

waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd aan Lensvelt Contgract BV verder toekomende rechten.

>Artikel 10: Retour webshop artikelen

10.1

Vrijwel al onze producten kunt u binnen een termijn van 14 dagen (na ontvangst van het artikel) zonder opgave van redenen de overeenkomst retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Na herroeping heeft u 14 dagen de tijd om uw artikel(en) te retourneren. Wanneer u een artikel retourneert heeft u recht op een teruggave van het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending. Teruggave van het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) vinden zo spoedig mogelijk plaats, uiterlijk binnen 14 dagen.

10.2

Er zijn ook artikelen die u niet kunt retourneren. Dit zijn artikelen die voor u op maat / naar uw specifieke wensen vervaardigd zijn. Hierbij kunt u denken aan gestoffeerde meubelen, tafels welke op maat gemaakt zijn etc. Producten die u rechtstreeks in onze webshop besteld vallen nooit in deze categorie

Aanmelden van een retourzending  retourformulier

Wanneer u een bestelling wil retourneren vragen we u het formulier hieronder in te vullen. We nemen dan binnen een werkdag contact op om afspraak te maken om het artikel bij u op te halen. Klik hier om direct naar het retourformulier te gaan

10.3

Waardevermindering artikelen bij retourzending

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

10.4

Uitsluiting herroepinsrecht

Artikelen die voor u op maat / naar uw specifieke wensen vervaardigd zijn kunt u niet retourneren. Hierbij kunt u denken aan gestoffeerde meubelen, tafels welke op maat gemaakt zijn etc. Dit geld niet voor producten die u kunt kopen in onze webshop.

10.5

Teruggave aankoopbedrag

Wanneer het artikel bij u is opgehaald ontvangt u binnen 30 dagen het aankoopbedrag terug.

 

> Artikel 11: Geschillen en Toepasselijk recht 10.1

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangende met deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht met mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie.

11.2

Indien onduidelijkheid ontstaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. De Nederlandse versie van de voorwaarden is in alle gevallen leidend.

11.3

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde onverkort van toepassing.

Breda juni 2013.

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay