Search
Winkelmandje

Lensvelt Contract B.V.
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) wordt verstaan onder:

Lensvelt: Lensvelt Contract B.V. en/of haar groepsmaatschappijen, dan wel enige vennootschap die met Lensvelt nu dan wel in de toekomst in een groep verbonden is.

Producten: zaken alsmede diensten.

Opdrachtgever: degene die Producten wenst af te nemen van Lensvelt en handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Dienst: werkzaamheden zoals maar niet beperkt tot kabelmanagement, onderhoud, advies en inspectie.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Lensvelt en Opdrachtgever ter zake de levering van Producten alsmede elke aanvulling of wijziging daarop.

 1. Toepasselijkheid

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn deze  voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van Lensvelt en op  alle (overige) tussen de Opdrachtgever en Lensvelt geldende  rechtsbetrekkingen. Eventueel van deze Leveringsvoorwaarden  afwijkende bedingen dienen in alle gevallen schriftelijk en uitdrukkelijk  te worden overeengekomen.

2. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde  algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand  gewezen.

 1. Aanbiedingen en overeenkomst

1.  Aanbiedingen, welke van Lensvelt uitgaan, zijn niet bindend. Zij zijn vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Voor een in het buitenland gevestigde Opdrachtgever geldt in plaats van de voorgaande zin het volgende: Aanbiedingen, welke van Lensvelt uitgaan, zijn slechts bindend voor de termijn vermeld in de aanbieding, of zo geen termijn is bepaald, gedurende een redelijke termijn.

2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts indicatief en niet bindend,  behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door  partijen ondertekende Overeenkomst of een door Lensvelt ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid  van de Opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen, of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen, blijven  voorbehouden.

3. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening van de  Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging door Lensvelt.

4. De door Lensvelt uitgebrachte aanbieding alsmede door haar  verstrekte ontwerpen, tekeningen, draaiboeken en presentaties  blijven haar eigendom en dienen, indien geen opdracht met Lensvelt  tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Lensvelt geheel noch ten dele worden gebruikt en/of gekopieerd, dan wel op een  andere wijze worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage  worden gegeven.

5. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat gegevens betreffende de door Lensvelt gebezigde fabricage en/of constructiemethoden niet aan  derden worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt.

6. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op  uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij Lensvelt geldende normale werkuren. Het staat Lensvelt vrij, tenzij  schriftelijk anders overeengekomen, in geval van levering of montage buiten de normale werkuren een toeslag op de leverings-  en/of montagekosten te berekenen van:

a. 30% op normale werkdagen na 17:00 uur en voor 20:00 uur;

b. 40% op normale werkdagen tussen 20:00 uur en 07:00 uur;

c. 60% op zaterdagen;

d. 100% op zon - en feestdagen.

7. Lensvelt behoudt zich het recht voor om kosten die in verband met een (eventuele) aanbieding en/of Overeenkomst door Lensvelt gemaakt  zijn aan de Opdrachtgever door te berekenen.

 1. Prijzen

1. Alle door Lensvelt gehanteerde prijzen en prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden geheven. Tenzij anders overeengekomen zijn de door Lensvelt in haar offertes of opdrachtbevestigingen aan Opdrachtgever opgegeven prijzen af fabriek/magazijn.

2. Indien gewenst door de Opdrachtgever zal, nadat hiervoor door de Opdrachtgever opdracht is verstrekt en door Lensvelt de opdracht is aanvaard, Lensvelt zorgdragen voor vervoer naar de plaats van bestemming op het terrein en/of in het gebouw van de Opdrachtgever, mits de betreffende zaken met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder enige belemmering kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming. Lensvelt berekent voor deze dienst en de montagekosten een minimum bedrag gelijk aan eenmaal de voorrijkosten en een half manuur.

3. Indien op verzoek van de Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld tot na de leveringsdatum, dan wel indien de Opdrachtgever verzoekt tot levering van de Producten voor de leveringsdatum dan heeft Lensvelt recht op vergoeding van de voor haar door dit uitstel respectievelijk door deze bespoediging voortvloeiende kosten, alsmede van vergoeding van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken Producten. Uitstel van levering schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Lensvelt behoudt zich het recht voor om uit de vertraging voortvloeiende schade te vorderen.

4. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan wel dat Lensvelt hierdoor extra kosten moet maken, dan komen deze extra uren en kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Lensvelt gerechtigd deze uren en kosten afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Wachturen en vertragingen die niet zijn ontstaan naar aanleiding van het eigen handelen van Lensvelt, zullen tegen de geldende tarieven worden doorberekend.

6. Wijzigingen in inkoopprijzen, loonkosten, kostprijzen van grondstoffen en/of materialen, sociale- en overheidslasten en/of andere kosten voor zover deze betrekking hebben op de overeengekomen prestatie kunnen te allen tijde door Lensvelt aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Indien de prijs binnen drie maanden na totstandkoming van een Overeenkomst wordt gewijzigd, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

7. Tenzij anders overeengekomen, brengt Lensvelt de Opdrachtgever de volgende orderkosten in rekening voor kleine orders: voor Nederland € 25 (zegge: vijfentwintig euro) voor orders die kleiner zijn dan € 1.000 (zegge: duizend euro) netto factuurwaarde; voor het Verenigd Koninkrijk £125 (zegge: honderdvijfentwintig Britse pond) voor orders die kleiner zijn dan € 1.250 (zegge: twaalfhonderdvijftig euro) netto factuurwaarde; voor alle overige landen €150 (zegge: honderdvijftig euro) voor orders die kleiner zijn dan € 1.500 (zegge: vijftienhonderd euro) netto factuurwaarde. Lensvelt behoudt zich het recht voor dit bedrag aan te passen. Voor een in het buitenland gevestigde Opdrachtgever geldt dat de Opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld, alvorens Lensvelt het bedrag aanpast.

8. Prijzen en productspecificaties op de website

Er kunnen enkele verschillen optreden tussen afbeelding en product, hierdoor kan de afbeelding afwijken van het artikelnummer. Getoonde prijzen op de website zijn vanaf prijzen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen kunnen ook zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van onvoorziene kostenstijgingen van geïmporteerde producten, grondstoffen of valutaschommelingen. We controleren zorgvuldig prijzen en productspecificaties, maar af en toe kunnen er fouten optreden, daarom behouden we ons het recht voor om beide zonder kennisgeving te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor prijsfouten van klanten. Sommige vermelde producten zijn mogelijk niet-voorraadartikelen.

 1. Levering en uitvoering

1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of Overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en worden door Lensvelt zoveel mogelijk in acht genomen, doch zij zijn niet bindend en betreffen nimmer een fatale termijn. Lensvelt komt door het enkele overschrijden hiervan niet in verzuim noch leidt dit tot enige aansprakelijkheid aan de zijde van Lensvelt. Bij overschrijding van deze termijnen zal Lensvelt tijdig in overleg treden met de Opdrachtgever.

2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, af fabriek/magazijn.

Lensvelt heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de Producten éénmaal af fabriek/magazijn dan wel op de overeengekomen locatie en op het overeengekomen tijdstip aan Opdrachtgever aan te bieden. Onder leveringen wordt mede verstaan: overeengekomen deelleveringen.

3. Lensvelt behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst in gedeelten te leveren en deze deelleveringen separaat te facturen.

4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag of week zoals vermeld op de opdrachtbevestiging;
b. de dag van ontvangst door Lensvelt van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e. d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door Lensvelt van hetgeen volgens de Overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5. De Opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte Producten op de in artikel 5 lid 2 omschreven plaats en op het  overeengekomen tijdstip. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, dan is Lensvelt gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen Producten te vorderen en worden deze Producten geacht door de Opdrachtgever van Lensvelt te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Lensvelt verder toekomende rechten.

6. Annulering van de Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na overleg met en na schriftelijke instemming van Lensvelt onder de door Lensvelt gestelde voorwaarden.

7. Lensvelt heeft het recht (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Indien de uitvoering van (een deel) van de Overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever door (een) derde(n) geschiedt, is Lensvelt gerechtigd naast de in de offerte opgegeven kosten ook eventuele door deze derde partij(en) achteraf gefactureerde meerkosten door te belasten aan de Opdrachtgever. Lensvelt is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door een derde wordt verricht voor zover deze derde zelf een overeenkomst met de Opdrachtgever is aangegaan of de Opdrachtgever aan de derde instructies heeft gegeven.

 1. Montage

1. Indien opdracht is verstrekt door Opdrachtgever voor montage en Lensvelt heeft deze opdracht schriftelijk aanvaard dan wordt geacht dat deze montagewerkzaamheden kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van Lensvelt geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden (geheel of ten dele) moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan kan Lensvelt de toeslag zoals vermeld in artikel 3 lid 6 in rekening brengen.

2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de Opdrachtgever gezonden tekeningen dan wel op basis van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde en door Lensvelt goedgekeurde lay-out tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de Opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend en aan Lensvelt geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de Producten worden gemonteerd, is een verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico:

a. dat de benodigde werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Lensvelt behoren, zoals elektriciens-), hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors-, en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig voor de geplande leveringstermijn zijn verricht;

b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn, dat de door derden of klant aan te leveren materialen aanwezig zijn in de buurt van de betreffende werklocatie, en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;

c. dat de aangevoerde Producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden en de Opdrachtgever dienen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet te verhinderen;

d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde Producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze Producten en gereedschappen.

Als de Opdrachtgever nalatig is in het nakomen van de hiervoor omschreven verplichtingen, is Lensvelt gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de meerkosten die voor haar ontstaan, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing van montagemateriaal of gereedschap of een oorzaak, waarvoor Lensvelt niet verantwoordelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle  omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is. Ten aanzien van de extra arbeidsuren en kosten in verband met deze verlenging is artikel 4 lid 4 van overeenkomstige toepassing.

5. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging van Producten of gereedschappen van Lensvelt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, alsmede voor vermissing hiervan, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Lensvelt.

 1. Proefopstellingen

1. Indien zulks door de Opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.

2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van Producten in een door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de Opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.

3. Lensvelt heeft het recht om de Opdrachtgever een percentage van de cataloguswaarde van de betrokken Producten in rekening te brengen.

4. In het geval dat de Opdrachtgever de Producten wenst te behouden, zullen deze door Lensvelt alsnog in rekening worden gebracht, waarbij de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3 op het voor de Producten verschuldigde bedrag in mindering zal worden gebracht.

5. De Opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de Producten tot ten hoogste de cataloguswaarde van de betrokken Producten.

 1. Projectadvies

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de kosten voor het  uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uitvoering van een project, voor rekening van de Opdrachtgever.

2. Met betrekking tot (project)adviezen geldt dat er sprake is van een Inspanningsverplichting en dat deze door Lensvelt naar beste weten en kunnen worden uitgewerkt op basis van de geldende productspecificaties.

 1. Verhuur (kantoor)meubilair

Toepasselijkheid en verhouding

 1. De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk (verhuur (kantoor)meubilair) zijn uitsluitend van toepassing op (het aanbod van Lensvelt tot het aangaan van) de huurovereenkomst tussen Lensvelt als verhuurder en wederpartij als huurder.
 2. Wanneer de bepalingen uit dit hoofdstuk niet overeenkomen met de bepalingen uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen in hoofdstuk IV.

Overeenkomst, aard verbintenissen en afwijkingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen dan wel uitdrukkelijk en schriftelijk anders blijkt uit een door Lensvelt aan de wederpartij overhandigd document en/of specificatie, ziet de verhuur tussen Lensvelt en wederpartij op (kantoor)meubilair in de staat waarin het op het moment van het sluiten van de overeenkomst verkeert. De wederpartij heeft vooraf gelegenheid om het (kantoor)meubilair te onderzoeken.
 2. Lensvelt is gerechtigd zaken ter beschikking te stellen die op de volgende punten afwijken van hetgeen in een overeenkomst is omschreven:
  1. geringe wijzigingen in de gehuurde zaak zelf en/of een verbetering daarvan;
  2. andere zaken met dezelfde functionaliteiten, wanneer de in een overeenkomst omschreven zaken bij Lensvelt of haar toeleveranciers niet op voorraad zijn.

Terbeschikkingstelling, onderzoeksplicht, risico, gebreken, vervaltermijnen

 1. De wederpartij dient het (kantoor)meubilair bij terbeschikkingstelling zorgvuldig te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het ter beschikking gestelde wat betreft aard, kwantiteit en kwaliteit volledig aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij is verplicht zich ervan te vergewissen dat alle eventueel reeds aanwezige defecten en/of schade bekend zijn bij Lensvelt.
 2. De wederpartij aanvaardt het (kantoor)meubilair in de staat waarin het zich bij terbeschikkingstelling bevindt. Die staat wordt door of vanwege Lensvelt en de wederpartij vastgelegd in een door die partijen ondertekende orderbevestiging. Mocht er bij terbeschikkingstelling van het (kantoor)meubilair geen opnamestaat zijn opgemaakt, dan worden het (kantoor)meubilair geacht ter beschikking te zijn gesteld in de staat die de wederpartij mag verwachten van goed onderhouden (kantoor)meubilair.
 3. In afwijking van de definitie van “gebrek” in artikel 7:204 BW, wordt onder de overeenkomst niet als gebrek van het (kantoor)meubilair aangemerkt:
  1. de staat of eigenschap van het (kantoor)meubilair of

 1. een andere niet aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de overeenkomst en voor partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een inspectie van het (kantoor)meubilair, maar niet is vermeld op het door partijen ondertekende proces-verbaal van terbeschikkingstelling van het (kantoor)meubilair;
 2. gebreken die door wederpartij aangebracht of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde.
 1. Het (kantoor)meubilair is gedurende de huurperiode voor risico van Lensvelt, tenzij opzet, bewuste roekeloosheid en grove schuld bij en/of in het gebruik van het (kantoor)meubilair aan de kant van wederpartij. Tenzij anders is bepaald in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden brengt risico voor het (kantoor)meubilair onder meer – doch niet uitsluitend – met zich dat de Lensvelt  in voornoemde periode verantwoordelijk en aansprakelijk is voor schade aan het (kantoor)meubilair door normaal gebruik, fabrieksfouten, ouderdom en slijtage. Tevens komt diefstal, verduistering of verlies voor rekening van Lensvelt. Het bepaalde in dit lid geldt niet wanneer er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan de kant van de wederpartij.
 2. Indien het (kantoor)meubilair door diefstal en/of verlies teniet is gegaan en/of beschadigd is en dit te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van wederpartij, dient de wederpartij aan Lensvelt de schade ten aanzien van het (kantoor)meubilair te vergoeden.
 3. De wederpartij heeft geen recht op vermindering van de prijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of (gedeeltelijke) ontbinding van overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken aan of met betrekking tot het (kantoor)meubilair, tenzij het gaat om gebreken ten gevolge van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de met de leiding van het bedrijf van Lensvelt belaste personen.

Eigendom (kantoor)meubilair

 1. Het (kantoor)meubilair als bedoeld in dit artikel en blijft het volledige en uitsluitende eigendom van Lensvelt.
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan het (kantoor)meubilair aan derden door te verhuren, (proberen) te verkopen dan wel ter beschikking te stellen en/of om (te proberen) daarop beperkte rechten te vestigen.
 3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat wederpartij zulks niet zal doen is Lensvelt te allen tijde gerechtigd het (kantoor)meubilair bij de wederpartij of derden die het (kantoor)meubilair voor de wederpartij houden weg te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen.
 4. Indien derden enig recht op (een gedeelte van) het (kantoor)meubilair willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Lensvelt daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 5. De wederpartij verplicht zich ten opzichte van Lensvelt:
  1. het (kantoor)meubilair waarvan het eigendom bij Lensvelt berust afgescheiden dan wel anderszins individualiseerbaar te bewaren;
  2. het (kantoor)meubilair gemerkt te houden als het eigendom van Lensvelt.

Prijs

 1. De prijs voor de huur wordt bepaald aan de hand van de inrichting, services en huurperiode, één en ander neergelegd in de offerte.
 2. Lensvelt stuurt de wederpartij maandelijks een factuur.

 (Gebruiks-)verplichtingen (kantoor)meubilair

 1. De wederpartij is verplicht:
  1. het (kantoor)meubilair als een goed huisvader en uitsluitend zelf te gebruiken. Indien Lensvelt dit noodzakelijk acht verstrekt zij een onderhoudsvoorschrift aan de wederpartij;
  2. het (kantoor)meubilair te gebruiken in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de overeenkomst en met inachtneming van de door Lensvelt en/of haar toeleveranciers en/of de door haar ingeschakelde derde verstrekte gebruiks- en onderhoudsvoorschriften;
 2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan het (kantoor)meubilair geheel of gedeeltelijk te veranderen, aan te passen en/of daaraan iets toe te voegen. Al hetgeen dat in strijd met het voorgaande door of vanwege de wederpartij aan het (kantoor)meubilair is aangebracht, wordt eigendom Lensvelt, zonder dat de wederpartij ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding en onverminderd het recht van Lensvelt om een en ander op kosten van de wederpartij te (doen) verwijderen.
 3. Lensvelt is gerechtigd met betrekking tot het gebruik van het (kantoor)meubilair (nadere) regels vast te stellen of te wijzigen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen van niet- naleving van het bepaalde in dit artikellid. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor alle schade en (juridische) kosten die het gevolg zijn van het tekortschieten in de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen van de wederpartij.

Overige service, onderhoud, herstel en meldplicht

 1. Voor zover overeengekomen verplicht Lensvelt zich tot onderhoud, kabelmanagement, reiniging, vervanging en reparatie van het (kantoor)meubilair gedurende de huurtermijn.
 2. Daaronder wordt het volgende verstaan:
  • Onderhoud: het nalopen van meubilair en herstel voor zover dat noodzakelijk is.
  • Reiniging: behandelen van de stof van het meubilair met een reinigingsapparaat.
  • Kabelmanagment: het wegwerken van de bedrading van apparaten ten behoeve van de veiligheid en zichtbaarheid.
  • Reparatie: door of onder begeleiding van Lensvelt uitgevoerde herstel van het meubilair bij schade van dien aard.
 3. De wederpartij meldt alle defecten, gebreken en schades aan en elk verlies (waaronder vermissing) van het (kantoor)meubilair alsmede schade uit welke hoofde dan ook terstond aan Lensvelt, zulks onder opgave van alle bijzonderheden. Lensvelt zal daarop actie ondernemen en de wederpartij zal de daarop volgende instructies van Lensvelt opvolgen.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan zelfstandig reparaties aan het (kantoor)meubilair te plegen, dan wel een derde hiertoe te machtigen, tenzij Lensvelt hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Reparaties zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Lensvelt zijn voor rekening van de wederpartij, evenals alle schade die hieruit voortvloeit, waaronder, doch niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies van garantieaanspraken van Lensvelt.
 5. De wederpartij machtigt Lensvelt en door haar ingeschakelde derden om te allen tijde de plaats waar het (kantoor)meubilair zich bevindt te betreden en de wederpartij verleent Lensvelt en door haar ingeschakelde derden te allen tijde toegang tot (de plaats van) het (kantoor)meubilair voor inspectie, onderhoud, reparatie, vervanging en voor het weer in haar bezit nemen van het (kantoor)meubilair.

Aansprakelijkheid (kantoor)meubilair

 1. Lensvelt is aansprakelijk voor schade aan het (kantoor)meubilair door normaal gebruik van de wederpartij, tenzij door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld schade aan de gehuurde zaken is ontstaan.
 2. In afwijking van artikel 16 verplicht Lensvelt zich een passende verzekering af te sluiten ter dekking van haar aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan het (kantoor)meubilair veroorzaakt door onder meer brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal.

Einde overeenkomst: plichten en aansprakelijkheden

 1. De wederpartij is verplicht om bij het einde van de overeenkomst het (kantoor)meubilair weer aan Lensvelt ter beschikking te stellen op een daartoe tijdig door of vanwege Lensvelt aan de wederpartij opgegeven datum en tijdstip.
 2. Bij in ontvangstname zal Lensvelt het (kantoor)meubilair (laten) inspecteren. De wederpartij is aansprakelijk voor de schade ontstaan door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de wederpartij.
 3. Lensvelt is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan eigendommen die zijn achtergebleven in/bij/aan het (kantoor)meubilair. Lensvelt is te allen tijde gerechtigd om zich van deze eigendommen te ontdoen.
 4. De wederpartij is aansprakelijk voor het verlies of in het ongerede raken van sloten, sleutels en documenten en de daarmee samenhangende bedrijfs- en andere schade die Lensvelt daardoor mocht lijden.
 5. Lensvelt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het herstellen, wederopbouwen en/of opknappen van gebouwen en/of terreinen na verwijdering van het (kantoor)meubilair. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval bij  tenietgaan van het gehuurde.
   
 6. Facturering & Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:

a. voor Overeenkomsten tot een bedrag van € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) exclusief BTW, zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden;

b. voor Overeenkomsten vanaf een bedrag van € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro) exclusief BTW:
1. 30% bij de opdrachtbevestiging;
2. 60% 2 weken voor levering;
3. 10% zodra de levering van de Producten ex artikel 5 lid 2 heeft  plaatsgevonden;

c. in alle gevallen zal het gehele bedrag worden gefactureerd wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de afname van een (deel)levering.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden op de door Lensvelt aangegeven wijze binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder verrekening uit welke hoofde dan ook.

3. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de Opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voor een in het buitenland gevestigde Opdrachtgever geldt dat de vertragingsrente als hiervoor genoemd gelijk is aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank (ECB) hanteert in zijn meest recente financiële transactie, plus tien (10) procentpunten. De peildata zijn: 1 januari voor de eerste helft van een kalenderjaar en 1 juli voor de tweede helft van een kalenderjaar.

4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van €200,- (zegge: tweehonderd euro). Lensvelt is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zinnen bedoelde bedragen/percentages te boven gaan.

5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien en voor zover er volgens de Opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot Producten uit dezelfde zending of levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

7. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Lensvelt terstond en in de door Lensvelt gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor alle verplichtingen van de Opdrachtgever. Zolang de Opdrachtgever hieraan niet voldoet is Lensvelt gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

 1. Eigendomsvoorbehoud

1. Aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Lensvelt, zolang de Opdrachtgever niet al hetgeen door de Opdrachtgever aan Lensvelt uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is, met inbegrip van rente, kosten en vorderingen uit hoofde van tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst, volledig aan Lensvelt heeft voldaan.

2. Producten zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het ogenblik van levering c.q. aanbieding conform artikel 5 lid 2. In geval van uitgestelde levering conform artikel 4 lid 3 gaat het risico op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten volgens de oorspronkelijke afspraak geleverd zouden worden.

3. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op Opdrachtgever is overgegaan is Opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen be-/verwerking of doorlevering van de afgeleverde Producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Behoudens het hiervoor bepaalde, mag Opdrachtgever deze Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

4. Op afgeleverde Producten die in eigendom van de Opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de Opdrachtgever bevinden, behoudt Lensvelt zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die Lensvelt dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de Opdrachtgever mocht hebben. Lensvelt is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de Opdrachtgever op te treden. De Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Lensvelt aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.

5. De Opdrachtgever is verplicht om de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Lensvelt op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars van  de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Lensvelt te kennen geeft dit te wensen, door de Opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239BW, tot  meerdere zekerheid van de vorderingen van Lensvelt tegen de Opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 4 van dit artikel zijn van toepassing.

6. Indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Lensvelt tekortschiet of Lensvelt goede grond heeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Lensvelt gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Na terugneming zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 1. Reclamering en garantie

1. Reclamering inzake zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de levering middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Lensvelt melden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de leden 5 en 6 bedoelde garantietermijn, middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling bij Lensvelt te melden.

2. Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na ontvangst door Lensvelt van het beroep op garantie, Lensvelt in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken.

3. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Lensvelt ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

4. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Lensvelt in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van 12 maanden na de levering zoals deze op grond van artikel 5 lid 2 heeft plaatsgevonden, met uitzondering van alle door Lensvelt van derden betrokken Producten en/of onderdelen waarvoor Lensvelt dezelfde garantie verstrekt als die welke Lensvelt van haar toeleverancier ontvangt, met een maximum van 12 maanden.

5. De leden 1 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door Lensvelt. Indien montage/installatie van het product door Lensvelt plaats vindt, gaan de in de lid 1 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door Lensvelt is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 5 lid 2 zijn verstreken.

6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door de Opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel van gebruik anders dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden en/of de Opdrachtgever;
d. een te hoge spanning op het elektriciteitsnetwerk van Opdrachtgever, bijv. door het ontbreken van een overspanningsbeveiliging;
e. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
f. in overleg met of op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever aangewende materialen en/of zaken dan wel door of namens de Opdrachtgever aangeleverde dan wel ter bewerking verstrekte materialen en/of zaken;
g. op uitdrukkelijke instructie van Opdrachtgever toegepaste werkwijzen en constructies.

7. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Lensvelt gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Lensvelt met betrekking tot geen van deze Overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Lensvelt tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

8. Indien Lensvelt, om te voldoen aan haar garantieverplichtingen, onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/Producten haar eigendom.

9. Indien Lensvelt onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende Producten heeft vervangen, is zij van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal zij niet ‘ tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij de schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van Lensvelt, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 BW. Evenmin kan de Opdrachtgever op grond van de gebleken materiaal- en/of constructiefouten ontbinding van de Overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de Opdrachtgever niet kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand laat.

 1. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Lensvelt is beperkt tot nakoming van de in  artikel 12 omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van Lensvelt, de toepasselijkheid  van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid  zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn  vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle  aansprakelijkheid van Lensvelt, zoals voor (doch niet beperkt tot)  bedrijfsschade, andere indirecte schade (waaronder gevolgschade) en  schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op  deze uitsluiting zal geen beroep worden gedaan indien een zodanig  beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid  en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

3. Zonder op enige wijze af te doen aan het elders in deze algemene  voorwaarden bepaalde is Lensvelt niet aansprakelijk voor enig gebrek in  de levering van de Producten die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever opgegeven  gegevens.

4. Lensvelt is evenmin aansprakelijk voor:
- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de  Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

5. Indien Lensvelt, zonder voor de montage van de Producten een  opdracht te hebben verkregen, wel bij de montage hulp en bijstand –  van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de Opdrachtgever.

6. Opdrachtgever vrijwaart Lensvelt respectievelijk stelt Lensvelt  schadeloos ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding  van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Lensvelt in deze  voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

7. Lensvelt is niet verantwoordelijk voor de bruikbaarheid van Producten  voor de Opdrachtgever, alsmede voor enige door het gebruik van  Producten veroorzaakte schade, indien Producten door de  Opdrachtgever op een andere wijze worden gebruikt of voor een  andere toepassing worden aangewend dan vermeld in de  productspecificaties.

8. Lensvelt is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken  adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen  worden van een schriftelijke (advies)Overeenkomst indien en voor  zover deze Overeenkomst in aansprakelijkheid van Lensvelt voorziet.

9. De aansprakelijkheid van Lensvelt veroorzaakt door tekortkoming in de  nakoming van haar verplichtingen is te allen tijde beperkt tot het  bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat Lensvelt in rekening  heeft gebracht bij de Opdrachtgever ter zake van de levering van de  Producten alsmede tot het bedrag dat door een verzekeraar onder de  betreffende verzekering wordt uitgekeerd.

10. Voor een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Opdrachtgever, geldt in aanvulling op lid 9 van dit artikel het volgende: Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Lensvelt voorwaarden, wordt geen aansprakelijkheid uitgesloten – in relatie tot situaties verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst – voor zover ontstaan door of ten aanzien van:

 1. dood of lichamelijk letsel die het gevolg zijn van nalatigheid;
 2. de eigendomsrechten die Lensvelt kan doen gelden ten aanzien van de Producten(good title of the goods) in de zin van art. 12 Sale of Goods Act (voor zover deze wet van toepassing is in de landen van het Verenigd Koninkrijk);
 3. voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken;
 4. aansprakelijkheid die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.

 1. Intellectuele eigendom en know-how

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en know-how in verband met de  Producten blijven bij Lensvelt berusten, tenzij schriftelijk anders tussen  Lensvelt en de Opdrachtgever is overeengekomen. Het voorgaande  geldt ook in het geval dat Lensvelt speciaal voor de Opdrachtgever  Producten tot stand brengt en de Opdrachtgever daarvoor heeft  betaald.

2. Het auteursrecht op door Lensvelt verstrekte adviezen, tekeningen,  draaiboek, afbeeldingen, modellen, schetsen, inrichtingsvoorstellen,  presentaties, productspecificaties en omschrijvingen blijft altijd aan  Lensvelt voorbehouden.

3. Indien Lensvelt en de Opdrachtgever schriftelijk overeenkomen dat de  intellectuele eigendomsrechten bij de Opdrachtgever berusten verleent  de Opdrachtgever Lensvelt een onbeperkte, wereldwijde licentie om de  betreffende Producten onder eigen naam te produceren en  exploiteren, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Indien zulks  schriftelijk is overeengekomen zal Lensvelt voor voornoemde exploitatie  een vergoeding verschuldigd zijn.

4. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten op de Producten  bij Lensvelt berusten zal de Opdrachtgever zich onthouden van enige  inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen  maar niet beperkt tot het registreren van enig intellectueel  eigendomsrecht, het claimen van enig intellectueel eigendomsrecht als  diens eigendom en het produceren en/of exploiteren van de  Producten zonder voorafgaande toestemming van Lensvelt.

5. Indien en zolang de intellectuele eigendomsrechten bij Lensvelt  berusten neemt Lensvelt alle redelijkerwijs te vergen  voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat geleverde Producten in  strijd komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele  eigendom van derden. Indien desondanks aan Lensvelt verwijt valt te  maken dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal Lensvelt,  onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, naar haar eigen keuze  het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten  terugnemen, zorg dragen dat de Opdrachtgever het geleverde, of een  gelijkwaardig ander product, ongestoord kan blijven gebruiken, dan  wel de Opdrachtgever vrijwaren voor de kosten van juridische bijstand  in verband met de verdediging tegen een dergelijke inbreuk.

6. Het in het lid hiervoor bepaalde geldt slechts indien de Opdrachtgever  Lensvelt binnen 2 maanden nadat de Opdrachtgever van een  aanspraak van een in dat lid genoemde derde kennis heeft genomen  Lensvelt hiervan schriftelijk op de hoogte brengt, Lensvelt in staat stelt  om zelfstandig voor haar belangen ten opzichte van degene die de  rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen en de  Opdrachtgever volledige medewerking verleent in verband met de  verdediging tegen een dergelijke inbreuk.

7. De in de leden hiervoor genoemde maatregelen in geval van inbreuk  op een intellectueel eigendomsrecht van een derde zijn de enige  maatregelen die Lensvelt daaromtrent verplicht zal zijn te nemen, de Opdrachtgever heeft geen andere rechten en/of aanspraken jegens Lensvelt in dat verband.

8.  Opdrachtgever zal zich onthouden van gebruik van door Lensvelt geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijk beeld-, klank-, vorm-, of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot dienaangaande, tenzij het gebruik door Lensvelt schriftelijk is toegestaan.

 1. Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Tenzij anders overeengekomen blijven modellen, gereedschappen,  stempels en matrijzen, welke speciaal voor de Opdrachtgever worden vervaardigd, eigendom van Lensvelt, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende 2 jaar op een bepaald artikel door Lensvelt geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft Lensvelt het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken Opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

 1. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. In geval van overmacht heeft Lensvelt het recht hetzij nakoming van  haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de  Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige  schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of  derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van  Lensvelt.

2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke buiten de invloed  van Lensvelt liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorziene  omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de  Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Onder dergelijke  omstandigheden zijn onder meer begrepen: oorlog, oorlogsgevaar,  rellen, of andere verstoringen van de publieke orde, brand,  natuurrampen, staking, (beperkende) overheidsmaatregelen, het niet  verkrijgen van benodigde vergunningen, bedrijfsstoornissen,  alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van  wie Producten worden ontvangen.

 1. Opschorting, ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan  enige uit een met Lensvelt gesloten Overeenkomst voortvloeiende  verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Lensvelt te voldoen, is Lensvelt gerechtigd, zonder ingebrekestelling of  rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst op te schorten, hetzij deze  geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige  schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder  toekomende rechten.

2. Mocht een van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat  van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten Overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving te    ontbinden, dan wel aan hem de keuze om de nakoming van zijn  verplichting op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde  partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

 1. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Lensvelt jegens aanspraken van derden, medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie en zal Lensvelt schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesses, die ten laste van Lensvelt mochten komen als gevolg van aanspraken van voornoemde derden jegens Lensvelt voor de door Lensvelt ten behoeve van de Opdrachtgever geleverde Producten, verrichte Diensten en geleverde adviezen, een en ander met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

 1. Bewijs

Behoudens tegenbewijs zijn ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst de administratieve gegevens van Lensvelt beslissend.

 1. Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, behoudens de bevoegdheid van partijen om een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in een ander arrondissement.

 1. Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Voorrang Nederlandse versie

De Nederlandse versie van deze leveringsvoorwaarden is bindend en prevaleert boven enige vertaling.

 1. Geheimhouding

Partijen zullen zowel in de precontractuele fase, waaronder mede begrepen het offertestadium, als tijdens de Overeenkomst, als na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie van vertrouwelijke aard die hen in verband met de aanbieding en Overeenkomst ter kennis komt.

LENSVELT CONTRACT BV
Herengracht 178
1016BR Amsterdam
Nederland
Versie november 2020