ZUS sits – 20-3-2018

ZUS sits – 20-3-2018

ZUS Zones Urbaines Sensibles
Photgrapher: Inga Powilleit

The architects, urban planners and landscape architects from ZUS sit on chairs from the Lensvelt collection. Boring Office Chairs from Space Encounters are at the conference table. At the lunch table the different Maarten Baas 101 chairs.

The conviction of the founders of ZUS – landscape architects Elma van Boxel and Kristian Koreman – is that every place has the potential to be unique and exciting. This also applies to their own workplace in the Schieblock in Rotterdam. In this building they started an anti-squat project in 2001 that became one of the most important cultural breeding grounds in the city. Here you will find lectures, debates, a bar, a ‘Roof-field’ with bees and vegetables, a restaurant, numerous companies and on the third floor ZUS (short for Zones Urbaines Sensibles).

From a two-man business, ZUS grew to a company with thirty employees. Time for more serious furniture. ‘Because there are scale models everywhere and cabinets full of books, we wanted as little interior as possible with that messiness’, says Elma van Boxtel. ‘That’s why we chose good, modest, and well-designed gray Boring Office Chairs (and waste bins) that provide peace of mind at workplaces and at the conference table.’

A freer, happier image fits the lunch table, according to ZUS. The architects, urban planners and landscape architects now have 101 seats by Maarten Baas. A choice was made to combine various colors and back shapes. As a family, they form a funny and playful image together.

‘When I re-did the office, I immediately knew that I wanted these chairs from Lensvelt’, says Van Boxtel. ‘The quality is high, the price is right, and the picture is unique and special. Sustainability is also absolutely important. We were looking for timeless furniture that you do not tire of.’

About ZUS
Elma van Boxel (1975) and Kristian Koreman (1978) both trained as landscape architects. Van Boxel then studied architecture and urban design, Koreman philosophy. In 2001 they founded ZUS. In the early years they were seen as alternatives in architecture. While others made the largest, wildest buildings, Koreman and Van Boxel were fascinated by spatial developments in the Parisian banlieues, which are called Zones Urbaines Sensibles by the French government – hence the name ZUS. Instead of designing icons, they made plans for vacant office buildings. The Schieblock, divided by the 400 meter long walkway, the Luchtsingel, is an example of this.

In 2007, ZUS won the prestigious Jonge Maaskant Prize as a promising agency. Currently, Almere Duin is being realized, a neighborhood with three thousand homes around an artificial dune landscape with which Almere gets its own Bloemendaal aan Zee, with beaches, valleys with fens and fruit trees. ZUS is working on a book entitled “Incomplete & Unfinished”, in 2017 ZUS won, together with ‘District E and Powerhouse Company, the competition for the entrance area of the station square Eindhoven and you can find an overview exhibition  of their most provocative work in the Museo de Arte Moderno in the Colombian city of Medellin.

ZUS Zones Urbaines Sensibles
Photgrapher: Inga Powilleit

Prizewinning

With Maarten Baas, Space Encounters and Lensvelt, ZUS has brought winners within their office walls. Lensvelt and Space Encounters won the Milano Design Award, Best Concept 2016 with the Boring Collection. A Memphis-like office city of archetypal stacked desks, cupboards, office chairs, clocks and waste bins.

In 2017, Lensvelt again won the Milano Design Award, Best Concept. Now together with Maarten Baas. May I have your attention, please? consisted of unique 101 Chairs with eight different backs, from A up to H, and fourteen upholstery and a series of horns from which whispering voices sounded. A statement against the cry for attention that is the Salone del Mobile.  Never before have both a company and a designer won the award twice. Label and contract manufacturer Lensvelt and designer Maarten Baas have succeeded in doing that.

ZUS Zones Urbaines Sensibles
Photgrapher: Inga Powilleit

Nothing New in Fondazione Lensvelt
Lensvelt presents a spectacular anti-statement during the Salone del Mobile 2018 in Museo Diocesane: Nothing New. An installation with icons of star designers and artists. In collaboration with top stylist Maarten Spruyt and a concept by Anne van der Zwaag. Nothing New captures the spirit of the age, come and see Fondazione Lensvelt.

Salone del Mobile, Nothing New, Museo Diocesan, Corso di Porta Ticinese, 95, from April 17-22, 2018.

Order now and receive a free Space Encounters
Boring Collection Clock

Maarten Baas 101 chair
Salone del Mobile 2017

ZUS Zit – 20-3-2018

ZUS Zones Urbaines Sensibles
Photgrapher: Inga Powilleit

Zitten doen de architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten van ZUS op stoelen uit de collectie van Lensvelt. Aan de vergadertafel staan Boring Office Chairs van Space Encounters. Aan de lunchtafel de verschillende Maarten Baas 101 stoelen.

De overtuiging van de oprichters van ZUS – landschapsarchitecten Elma van Boxel en Kristian Koreman – is dat elke plek de potentie heeft uniek en spannend te worden. Dat geldt eveneens voor de eigen werkplek in het Schieblock in Rotterdam. In dit pand begonnen ze in 2001 een antikraakproject dat uitgroeide tot een van de belangrijkste culturele broedplaatsen van de stad. Hier vind je lezingen, debatten, een bar, een ‘DakAkker’ met bijen en groenten, een restaurant, talloze bedrijven en op de derde verdieping ZUS (afkorting van Zones Urbaines Sensibles).

Van een tweemanszaak groeide ZUS naar een bureau met dertig medewerkers. Tijd voor serieuzer meubilair. ‘Omdat overal maquettes staan en kasten vol boeken, wilden we bij die rommeligheid een zo minimaal mogelijk interieur’, zegt Elma van Boxtel. ‘Daarom kozen we voor goede, niet schreeuwende en goed vormgegeven grijze Boring Office Chairs (èn de prullenbakken) die voor rust zorgen op de werkplekken en aan de vergadertafel.’

Aan de lunchtafel past een vrijer, vrolijker beeld, vindt ZUS. De architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten lunchen nu op de Maarten Baas 101 stoelen. Gekozen is voor diverse varianten uit het aanbod van acht kleuren en rugvormen. Als een familie van seriële unica vormen ze samen een grappig en speels beeld.

‘Bij het verbeteren van het kantoor wist ik meteen dat ik deze stoelen van Lensvelt wilde’, vertelt Van Boxtel. ‘De kwaliteit is hoog, de prijs is mooi, ze zitten goed en het beeld is uniek en bijzonder. Duurzaamheid is ook absoluut belangrijk. We zochten naar tijdloos meubilair waar je niet gauw op uitgekeken raakt.’

Over ZUS
Elma van Boxel (1975) en Kristian Koreman (1978) zijn beiden opgeleid als landschapsarchitect. Van Boxel studeerde vervolgens architectuur en stedenbouw, Koreman filosofie. In 2001 richtten ze bureau ZUS op. In de beginjaren werden ze gezien als alternatievelingen in de architectuur. Terwijl anderen de grootste, wildste gebouwen neerzetten, waren Koreman en Van Boxel gefascineerd door ruimtelijke ontwikkelingen in de Parijse banlieues, die door de Franse overheid Zones Urbaines Sensibles worden genoemd – vandaar de naam ZUS. In plaats van het ontwerpen van iconen, maakten ze plannen voor leegstaande kantoorgebouwen. Het Schieblock, doorkliefd door de 400 meter lange loopbrug, de Luchtsingel, is daar een voorbeeld van.

In 2007 won ZUS de prestigieuze Jonge Maaskantprijs als veelbelovend bureau. Momenteel wordt Almere Duin gerealiseerd, een wijk met drieduizend woningen rond een kunstmatig duinlandschap waarmee Almere een eigen Bloemendaal aan Zee krijgt, met strand, valleien met vennen en fruitbomen. Er wordt gewerkt aan een boek getiteld: “Incomplete & Unfinished”, met ‘District E won ZUS in 2017 samen met Powerhouse Company de prijsvraag voor het entreegebied van het stationsplein Eindhoven en in het Museo de Arte Moderno in de Colombiaanse stad Medellin komt een overzichtsexpositie van hun meest provocatieve werk.

ZUS Zones Urbaines Sensibles
Photgrapher: Inga Powilleit

Prijswaardig
Met Maarten Baas, Space Encounters en Lensvelt, haalt ZUS prijswinnaars binnen de kantoormuren.
Lensvelt en Space Encounters wonnen de Milano Design Award, Best Concept 2016 met de Boring Collection. Een Memphis-achtige kantoorstad van archetypische gestapelde bureaus, kasten, bureaustoelen, klokken en prullenbakken.

In 2017 won Lensvelt weer de Milano Design Award, Best Concept. Nu samen met Maarten Baas. May I have your attention, please? bestond uit unieke 101 Chairs met acht verschillende rugvormen, van A tot en met H, en veertien stofferingen en een serie roeptoetsers waaruit fluisterende stemmen klonken. Een statement tegen het geschreeuw om aandacht tijdens de Salone del Mobile.
Het is nooit eerder voorgekomen dat zowel een bedrijf als een ontwerper twee keer achtereen de award won. Designmerk en projectinrichter Lensvelt en ontwerper Maarten Baas is dat wel gelukt.

ZUS Zones Urbaines Sensibles
Photgrapher: Inga Powilleit

Nothing New in Fondazione Lensvelt
Lensvelt presenteert tijdens de Salone del Mobile 2018 in Museo Diocesane een spectaculair anti-statement: Nothing New. Een installatie met iconen van sterontwerpers en -kunstenaars. In samenwerking met topstylist Maarten Spruyt en naar een concept van Anne van der Zwaag. Nothing New vangt de tijdsgeest, kom maar kijken in Fondazione Lensvelt.

Salone del Mobile, Nothing New, Museo Diocesane, Corso di Porta Ticinese, 95, van 17-22 april 2018.

Bestel nu en ontvang een Space Encounters Boring Collection Clock Gratis bij je bestelling.

Maarten Baas 101 chair

Salone del Mobile 2017

Mission Lensvelt Contract

Since its founding in 1962, Lensvelt has been a leading project facilitator and a dedicated furniture label located at the Herengracht in Amsterdam. As a project facilitator, Lensvelt is a supplier of more than 150 quality labels.
 The Lensvelt own collection is:
solid,
Innovative,
authentic,
ergonomic,
often have a “twist”
affordable, comfortable,
functional,
sustainable
 and designed by the most notable designers such as: Marcel Wanders, Bertjan Pot, Gerrit Rietveld, Atelier Van Lieshout, Nina Graziosi, Maarten van Severen, Paolo Rizzatto, Richard Hutten, Ineke Hans, Piet Hein Eek, Maarten Baas, Gerrit Rietveld, Studio Job, WH Gispen, Caroline Prisse, Space Encounters, Wiel Arets, OMA, Prast Hooft, Simo Heikkila and others.

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
About Author
Priscilla
More post by : Priscilla